به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در معرفی این کتاب آمده است: کتاب گنگ خوابدیده نگاهی به نخستین دریافت‌های ایرانیان از تمدن جدید غرب است.

از منظر تاریخ‌نویسی اندیشه صورت‌بندی‌های متنوعی از مواجهه‌ی ایرانیان با تمدن جدید غربی طی دو سده‌ی گذشته را می‌توان مورد بررسی قرار داد. دویست سال گذشته‌ی تاریخ اندیشه‌ی ایرانی محل ظهور و بروز ایده‌ها و تفکرات و تجویزهایی در مواجهه با غرب و تمدن و تفکر جدید آن بوده است که جنبه‌های بسیاری از آن مغفول واقع شده و یا کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. تاریخ‌نویسی اندیشه‌ی ایران طی دهه‌های اخیر به شکل پرتکرار و کلیشه‌محوری توجه خود را به تبیین و تحلیل آراء و عقاید منورالفکران عهد قجر و روشنفکران سده‌ی معاصر معطوف کرده و سایر مولدان فکر و نظر را بنا به سهمی که در شکل‌گیری تکوین تفکر معاصر ما داشتند، مورد بی‌مهری قرارداده است. تردیدی نیست که افرادی نظیر میرزا ملکم خان ناظم الدوله، عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا آقاخان کرمانی و در دهه‌های بعد تقی ارانی، فخرالدین شادمان، علی شریعتی و احمد فردید و سایرین نقش پررنگی در تبیین و تحلیلِ نسبت ما با غرب داشتند؛ اما خاصه در دوران متقدمِ آشنایی ایرانیان با غرب، این نسبت سنجی و ادراک و تحلیل دنیای جدید برآمده تحت تأثیر تفکر و تمدن جدید غربی، از مجراهای دیگری نظیر سفرنامه‌نویسان، تجار و بازرگانان و برخی دیگر از اهل فضل و نظر به مثابه فرصتی در اختیار تاریخ‌نویسی اندیشه قرار گرفته است تا در فهم و انعکاس اندیشه‌ی ایرانی در مواجهه با غرب نگاه همه‌جانبه‌تری داشته باشد.

اثر حاضر تلاشی است در این راستا که برای پیشگیری از افسارگسیختگی تحقیق و چارچوب دادن به آن، از حیث نوع رساله‌های انتخابی برای تحلیل، آثار سفرنامه‌نویسان ایرانی و از حیث زمانی سفرنامه‌های نگارش‌یافته حد فاصل دوران فتحعلی‌شاه قاجار تا جنبش مشروطیت را مد نظر قرارداده است.

انتهای پیام//

بیشتر بخوانید:


با دوستان خود به اشتراک بگذارید: